Inför ansökan

Ta kontakt med installatör/borrare

I ansökan ska du ange vilken installatör och borrare du tänker anlita och ange en del tekniska uppgifter om anläggningen som installatören eller borraren kan ge dig. En installatör eller borrare kan ge goda råd när du väljer var du ska placera borrhålet och hur djupt det ska vara.

I ansökan måste du ange din borrares SITAC-nummer eftersom miljöförvaltningen ställer krav på att din borrare måste vara certifierad. Miljöförvaltningen ställer också krav på att borrning och installation ska uppfylla de råd och riktlinjer som finns i Normbrunn-16. Kraven ställs för att miljösäkra din värmepumpanläggning.

Ledningar, rör och tunnlar

Du måste förvissa dig om var ledningar går i mark innan du placerar ditt borrhål. För kabelanvisning av el samt tele- och kommunikationsledningar måste du själv använda webbtjänsten www.ledningskollen.se (som är en webbaserad tjänst för kabelanvisning i mark, se länk i högerspalten). Kontakta också AB Fortum Värme på telefon 020-46 00 00 för att kontrollera om det finns fjärrvärme- eller fjärrkylaledningar på din fastighet.

När du skickar in din ansökan kommer miljöförvaltningen att skicka remisser till följande lednings- och tunnelägare: Stockholm vatten och avfall (SVOA), Stockholm Gas AB (gas), Fortum Värme AB (fjärrvärme- och fjärrkylatunnlar), Telia Sonera AB (teletunnlar). Svaren på remisserna skickas till miljöförvaltningen och finns det hinder för borrning så kontaktar vi dig.

Det är du som fastighetsägare som ska ha kunskap om var ledningarna är dragna på din fastighet. Det är du som ansvarar för ledningarna på din tomt och som får stå för eventuella kostnader om skador uppstår i samband med borrning.

Samlingskartan schakt

Under vissa förhållanden behöver du bifoga Samlingskartan-schakt i din ansökan till miljöförvaltningen (som du i så fall köper från trafikkontoret). Kontrollera vilka kriterier som gäller här: Stockholms stads webbplats (Länk öppnas i nytt fönster)

Att borra på mark som ägs av Stockholms stad

Du som har tomträtt måste kontakta exploateringskontoret som kontrollerar om det finns villkor i gällande tomträttsavtal som förhindrar borrning. Exploateringskontoret ansvarar för förvaltningen av stadens mark och du når dem på telefonnummer: 08–508 27 600.

Dina grannar

Det är viktigt att du tidigt har en dialog med dina grannar för att diskutera placeringen av ditt borrhål. I ditt samtal med grannarna kan information komma fram som inte är kända av miljöförvaltningen som till exempel gamla borrhål eller servitut.

När du skickat din ansökan till oss så kommer miljöförvaltningen att skicka brev till alla grannar som har sin fastighetsgräns närmare än 20 meter från ditt planerade borrhål. Grannarna får då möjlighet att lämna sitt yttrande. Ett yttrande från en granne innebär inte ett godkännande eller icke godkännande utan en rätt att föra fram viktig information till ärendet.

Hur ska jag placera mitt borrhål?

Tänk på att placera borrhålet så att även dina grannar kan borra i framtiden. Det är bra om ni kan komma överens om en lämplig placering för era fastigheter. Kontakta borraren i ett tidigt skede för att få synpunkter på var borriggen kan placeras på din tomt.

Ditt borrhål måste placeras inom din fastighetsgräns. Om du vill vinkla ut ditt borrhål under grannens fastighet, en väg eller en park, måste du ha ett särskilt tillstånd för detta från markägaren. Då kan du inte ansöka om tillstånd här via webben.

Om du inte kan ansöka via webben finns möjlighet att ansöka på papper. På stockholm.se finns anvisningar och alla blanketter du behöver. Se länk i högerspalten. Innan du ansöker på papper bör du titta på kartan här på webben för att se var dina grannars borrhål finns så att du hittar en lämplig placering. Det gör du genom att fylla i din adress eller fastighetsbeteckning i högerkolumnen på den här sidan och trycka på Visa.

Avstånd mellan borrhål

Det bör vara minst 20 meter mellan borrhål för bergvärme. När hålen är vinklade beräknas avståndet från punkten mitt emellan borrhålens topp och botten. I mycket tätbebyggda områden som radhusområden kan det vara svårt att hålla 20 meter mellan borrhålen.

Ett sätt att lösa detta är att göra borrhålen djupare än normalt och därmed kunna lägga energibrunnarna närmare än 20 meter inom området. Vid ansökan vill miljöförvaltningen därför att du eller din installatör redovisar för oss att du har kompenserat borrhålsdjupet så att påverkan på eventuellt tillkommande energibrunnar blir så liten som möjlig. En gemensam borrplan för området möjliggör även att närliggande grannar kan borra efter bergvärme i framtiden. På vår hemsida finns ett beräkningsprogram för tätbebyggda områden som beräknar hur mycket man måste kompensera borrdjupet med vid tätare placering av energibrunnar för att motverka den temperatursänkningen i marken som påverkar närliggande befintliga och framtida energibrunnar. Beräkningsprogrammet med medföljande instruktioner hittar du på sidan för Värmepumpar på Stockholm.se. Se länk i högerspalten.

I dessa fall kan tillstånd ges för en tätare placering, men då kan du inte ansöka om tillstånd här på webben.

I ansökans första steg kan du se hur dina grannars borrhål är placerade så du kan planera och anpassa din egen placering. Men du kan även se dem på kartan här genom att fylla i din fastighetsbeteckning i högerkolumnen på den här sidan och trycka på Visa.

Om du inte kan ansöka via webben finns möjlighet att ansöka på papper. På stockholm.se finns anvisningar och alla blanketter du behöver. Se länk i högerspalten.

Närhet till byggnader

För att undvika att byggnader skadas vid borrning bör det vara minst fyra meter från ingångshålet till en intilliggande byggnad. Miljöförvaltningen ställer krav på att det ska vara minst fyra meter till grannfastighetens husvägg, enligt rekommendationer från Normbrunn-16. Undantag kan göras om fastighetsägaren till berörd fastighet lämnar ett skriftligt medgivande till detta.

Markägare

Om du själv inte äger marken ditt hus står på måste markägaren i vissa fall informeras. I en del fall måste också markägaren yttra sig om din borrhålsplacering. Detta gäller till exempel Kungliga Djurgårdsförvaltningen.