Här hittar du frågor och svar om den webb-baserade ansökan om tillstånd för att borra efter bergvärme

Här kan du läsa frågor och svar om ansökan om bergvärmetillstånd. Hittar du inte svaret på det du undrar kan du skicka e-post varmepump.miljoforvaltningen@stockholm.se.

Hur lång tid tar det innan jag får besked om tillstånd?

Exakt hur lång tid det tar innan du får ditt beslut är svårt att säga. Alla ansökningar behandlas i den ordning de kommer in och väntetiden varierar och kan snabbt förändras, både på grund av kösituationen hos oss och om det finns uppgifter i din ansökan som behöver justeras. Handläggningen kompliceras till exempel av närhet till tunnlar eller andra underjordiska installationer och tätbebyggda områden. Hur lång kötiden är just nu kan du läsa under rubriken "Aktuell kötid" på:

www.stockholm.se (Länk öppnas i nytt fönster)

Kostar det att ansöka om tillstånd?

Ja, miljöförvaltningen tar ut en avgift för ansökan om tillstånd. Ansökan är bindande, vilket innebär att avgiften ska betalas oavsett om du får tillstånd eller inte. Avgift för ansökan om tillstånd för värmepump upp till 20 kW är 5650 kr.

Det är viktigt att du lämnar in en komplett och genomtänkt ansökan redan från början. Om ansökan är ofullständig kan handläggningen ta längre tid än de timmar som ansökningsavgiften motsvarar. Då tar vi enligt nuvarande taxa ut 1130 kr/timme för den extra tiden.

OBS! Mottagen faktura för ansökan om tillstånd är inte ett tillstånd. Beslut om tillstånd meddelas separat och du måste invänta ett beslut (tillstånd) från miljöförvaltningen innan du börjar borra. Beslutet innehåller bland annat villkor och en situationsplan.

Att installera en värmepump utan tillstånd är olagligt och förenat med en miljösanktionsavgift på 3000 kr samt ytterligare avgifter för miljöförvaltningens handläggning av detta. Den som bryter mot villkoren i ett tillstånd riskerar att bli åtalsanmäld.

Placera borrhål, vad ska jag tänka på?

Borrhålet får inte ligga för nära andra borrhål och får heller inte skada t.ex. tunnlar, el-, vatten- eller fjärrvärmeledningar. Kontakta grannarna för att hitta en lämplig placering för er alla.

Miljöförvaltningen ställer krav på att det ska vara minst 4 meter till grannfastighetens husvägg, enligt rekommendationer från Normbrunn-16. Undantag kan göras förutsatt att fastighetsägaren till berörd fastighet lämnar ett skriftligt medgivande till detta.

Jag har verkligen bråttom med att få börja borra – går det att få förtur?

Nej.

Ändra i ansökan, går det?

Ja, om beslut om tillstånd inte redan fattats. Du kan dock inte göra ändringarna på webben så kontakta miljöförvaltningen. varmepump.miljoforvaltningen@stockholm.se eller ring 08-508 28 900.

Jag måste flytta mitt borrhål och har redan fått ett tillstånd, hur gör jag?

Du måste få ett nytt beslut. Kontakta miljöförvaltningen. Vi behöver veta var ditt nya hål ska placeras. Eventuellt måste remissinstanserna och grannarna kontaktas på nytt. Du debiteras 1130 kr per timme för det arbete som vi lägger ner för att genomföra ändringen. Kontakta miljöförvaltningen på varmepump.miljoforvaltningen@stockholm.se eller ring 08-508 28 900.

Vad händer om grannarna yttrar sig negativt?

Miljöförvaltningen försöker ta hänsyn till alla yttranden, men grannarna måste inte ge sitt tillstånd för att vi ska kunna bevilja tillstånd. I de flesta fall får du borra där du har planerat om grannarna fortfarande har möjlighet att borra på sin tomt.

Om borrhålet placeras närmare än rekommenderade 4 meter från grannens fasad måste man ha ett skriftligt medgivande av grannen för detta. Om grannen inte ger sitt medgivande kan detta ligga till grund för att ansökan avslås.

Kan beslutet överklagas?

Ja, berörda grannar kan överklaga nämndens beslut tre veckor efter att de blivit delgivna beslutet. De kan även begära inhibition (att man inte får börja borra).

Kan jag borra om jag redan vet att allt är OK?

Du måste invänta ett beslut (tillstånd) från miljöförvaltningen innan du börjar borra. Beslutet innehåller bland annat villkor och en situationsplan.

Tänk på att läsa igenom villkoren i beslutet ordentligt. Låt också din installatör och borrare läsa beslutet. Det är viktigt att de också får ta del av borrkartan.

Att installera en värmepump utan tillstånd är olagligt och förenat med en miljösanktionsavgift på 3 000 kr samt ytterligare avgifter för miljöförvaltningens handläggning av detta. Den som bryter mot villkoren i ett tillstånd riskerar att bli åtalsanmäld.

Hur får jag veta status på min ansökan?

Kontakta miljöförvaltningen varmepump.miljoforvaltningen@stockholm.se eller ring 08-508 28 900 för besked. Uppge alltid din ansökans diarienummer.

Vad gör jag med min gamla oljecistern?

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas eller fyllas med sand. Ta bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag.

Du måste meddela miljöförvaltningen när du tar din cistern ur bruk.

Läs mer om oljecisterner på stockholm.se (Länk öppnas i nytt fönster)

Finns det risk för tillväxt av Legionellabakterier?

Om din värmepump används för uppvärmning av tappvarmvatten ska du kontrollera att den klarar av att värma upp varmvattnet tillräckligt. Om temperaturen i varmvattenberedaren håller minst 60 grader och vattentemperaturen vid tappstället är minst 50 grader förhindras att legionellabakterier växer till. I värmepumpar där temperaturen i varmvattenberedare inte värms till 60 grader C bör säkerhetsfunktionen vara inställd så att beredaren hettas upp automatiskt minst en gång per vecka.

Legionella är en bakterie som förekommer i sötvatten och kan orsaka legionärssjuka och pontiacfeber. Pontiacfeber yttrar sig som influensaliknande sjukdom och går över av sig själv. Legionärssjuka yttrar sig som en svår lunginflammation.

För mer information och vvs-regler se www.sakertvatten.se (Länk öppnas i nytt fönster)

Går det att ha bergvärme i radhusområden?

På fastigheter som ligger i radhusområden med små tomter kan det bli mycket svårt att uppnå det rekommenderade avståndet på minst 20 m mellan befintliga och framtida energibrunnar. Ett sätt att lösa detta är att göra borrhålen djupare än normalt och därmed kunna lägga energibrunnarna tätare inom området.Vid ansökan vill miljöförvaltningen därför att du eller din installatör redovisar för oss att du har kompenserat borrhålsdjupet så att påverkan på eventuellt tillkommande energibrunnar blir så liten som möjlig. En gemensam borrplan för området möjliggör även att närliggande grannar kan borra efter bergvärme i framtiden.

Miljöförvaltningen ställer krav på att det ska vara minst 4 meter till grannfastighetens husvägg, enligt rekommendationer från Normbrunn-16. Undantag kan göras om fastighetsägaren till berörd fastighet lämnar ett skriftligt medgivande till detta.

På vår hemsida finns ett beräkningsprogram för tätbebyggda områden som beräknar hur mycket man måste kompensera borrdjupet med vid tätare placering av energibrunnar för att motverka den temperatursänkningen i marken som påverkar närliggande befintliga och framtida energibrunnar. Beräkningsprogrammet med medföljande instruktioner hittar du på sidan Värmepumpar på stockholm.se (Länk öppnas i nytt fönster)

Hur dimensionerar jag energibrunnen rätt?

Be din installatör om hjälp med vad som gäller i ditt fall. Det finns ett beräkningsprogram att ladda hem som kan hjälpa installatörer och borrare att dimensionera energibrunnen rätt.

Beräkningsprogrammet finns under Värmepumpar på stockholm.se (Länk öppnas i nytt fönster)

Varför behöver jag kontakta Exploateringskontoret?

Många projekt ställer krav på samordning av markanvändningen varför Exploateringskontoret har en restriktiv hållning till nya borrhål på mark som ägs av Stockholms stad. Exploateringskontoret ansvarar för förvaltningen av stadens mark och kontrollerar bland annat om det finns något i ditt tomträttsavtal som förhindrar borrning. Detta kan därför innebära att din ansökan inte kan beviljas.